Meentkerk

Focustraject

INTRODUCTIE

In januari 2019 is onze wijkgemeente gestart met het Focustraject van de IZB. Dit vanuit een verlangen om in ons eigen leven (meer) invulling te geven aan onze missionaire opdracht.

Bij het Focustraject draait het om twee belangrijke bewegingen:

  • een beweging naar binnen. Een beweging naar het hart van de gemeente én naar ons eigen hart. We richten ons tot God en zoeken vernieuwing en verdieping van onze toewijding aan Jezus, onze Heer. Samen willen we dieper in gesprek gaan over wie God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.

  • een beweging naar buiten. Een beweging waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: bijvoorbeeld in het gesprekje met een andere ouder bij het schoolhek of in de ontmoeting met collega's bij de koffieautomaat.

Het gaat erom hoe God werkt in ons leven en hoe dat merkbaar wordt op de plekken waar God ons heeft geroepen. Dat we leven in dagelijkse navolging van Christus en de mensen om ons heen daarin laten delen.

THEMABLOKKEN

Twee jaar lang zullen we gemeentebreed de thema's die ons vanuit het Focustraject worden aangereikt gebruiken voor o.a. themadiensten, Bijbelkringen en jeugdwerk. Het Focustraject start in januari 2019 en zal eind november 2020 worden afgerond. In deze periode komen er 6 themablokken aan bod:

Blok 1 (januari - maart 2019): Jezus ontmoeten
In dit eerste blok gaan we in op de volgende vragen: Wie is Jezus voor ons? Hoe hebben wij Hem leren kennen? Hoe kunnen de mensen om ons heen Jezus ontmoeten en kunnen wij daarin een rol spelen? Ook gaan we zelf op zoek naar échte ontmoetingen met de mensen om ons heen.

ERRATUM: Blok 1, vergaderopening 2 (blz. 127) Lucas 19:1-10 moet zijn Johannes 1: 44-52, vergaderingopening 3 (blz. 129) Lucas 5: 17-26 moet zijn Lucas 19:1-10.

Blok 2 (april - juni 2019): Dichtbij Jezus leven
Vaak denken we aan Jezus in de verleden tijd. Dan spreken we over wat Hij voor ons gedaan heeft, in zijn menswording, zijn onderwijs, zijn lijden, sterven en opstaan. In dit tweede blok willen we erbij stilstaan dat Jezus ook vandaag een levende Heer is. Hij heeft beloofd iedere dag bij ons te zijn. We mogen in zijn nabijheid leven.

Blok 3 (september - november 2019): Jezus in jouw wereld
Als christenen hebben we allemaal onze eigen plek in de samenleving. In dit blok denken we erover na hoe we een verbinding kunnen maken tussen kerk en werk, tussen zondag en maandag, tussen geloof en leven.

Blok 4 (januari - maart 2020): De gemeente van Jezus
In blok 4 staan de volgende vragen centraal: Wat betekent het om als een open gemeenschap de liefde van Christus in deze wereld zichtbaar te maken? Hoe kan de kerk gastvrij, dienend, getuigend en zegenend in haar omgeving aanwezig zijn en in Jezus' naam verschil maken?

Blok 5 (april - juni 2020): Jezus en het Koninkrijk
Wat bedoelde Jezus wanneer Hij sprak over het Koninkrijk van god? In blok 5 willen we onze visie van wat 'missionair zijn' inhoudt, verbreden. We kijken in de gesprekken naar de komst, de Koning en de kracht van het Koninkrijk.

Blok 6 (september - november 2020): Vrucht dragen
God wil iets met deze wereld en gebruikt jou en jouw gemeente. In blok 6 denken we na over vrucht dragen. Missionair leven is verbonden zijn met Christus en vrucht dragen. Wat betekent dit vrucht dragen in ons dagelijks leven van werk, gezin, school, straat en samenleving?

HOE DOE JE MEE?

Het Focustraject is een gemeentebreed proces van bezinning op missionair gemeente-zijn, vanuit een hernieuwde gerichtheid (focus) op Jezus Christus. Focus is voor iedereen en er zijn verschillende manieren waarop je mee kunt doen:

Themadiensten: In ieder blok (van circa 3 maanden) zijn er vijf speciale Focus themadiensten. Tijdens deze diensten staan de bijbelgedeeltes die in de kringen aan de orde komen centraal. Voor het eerste blok zijn de themadiensten gepland op 6 januari, 27 januari, 17 februari, 3 maart en 31 maart.

Kring: Als Bijbelkring of FOCUSkring ga je aan de slag met het Focus-werkboek. In het werkboek staat gespreksmateriaal voor de invulling van de kringbijeenkomsten. Iedere bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde opbouw: Bijbelstudie - Verhalen delen - In beweging (toepassing in de praktijk) - Gebed.

Nog geen werkboek? Het focusmateriaal is in de kerk verkrijgbaar bij koster Frans Smit of mail naar focusmeentkerk@hervormdhuizen.nl De handleidingen voor de gespreksleiders vind je op de IZB-site https://www.izb.nl/focus/handleiding/

Jeugdwerk: Ook in het jeugdwerk zullen Focus-thema's aan de orde komen. Er zijn speciale werkboeken beschikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen. Tijdens Blok 1 zullen op de catechese en kindernevendienst deelthema's uit deze werkboeken worden besproken.

Stille tijd & gebed: Gebed is het fundament onder het Focustraject. Het traject heeft alleen zin als het door gebed gedragen wordt. We willen gemeenteleden vragen om te bidden dat de hernieuwde focus op Jezus Christus persoonlijk en voor de gemeente van betekenis mag zijn. In het werkboek vind je een handleiding hoe je persoonlijke stille tijd kunt houden (pag. 10)

HET FOCUSTEAM

Graag stellen we het focusteam aan jullie voor: Adinda Hansman (voorzitter), Klaas Molenaar, Cees van der Have, Janneke Kruijmer en Tamara Akse. Onze trajectbegeleider vanuit de IZB is Ds. Klaas van Meijeren. Dit team is door de kerkenraad gevraagd om de uitvoering van Focus in onze gemeente te ondersteunen en stimuleren. Hebben jullie vragen of opmerkingen over Focus? Mail dan met dit team: focusmeentkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

AGENDA

 

 

 

Vijf diensten tot Pasen

 

 

 

20 januari

Ds. Klaas van Meijeren

Blok 1

Roeping eerste discipelen

17 februari

Ds. Frans van Velzen

Blok 1

Zachëus

3 maart

Ds. Klaas van Meijeren

Blok 1

Jezus in Nazareth verworpen

31 maart

Ds. Frans van Velzen

Blok 1

Reiniging van een melaatse

7 april

Ds. Klaas van Meijeren

Blok 2

Jezus geeft zichzelf voor ons

Pasen

 

 

 

Twee diensten tot Pinksteren

 

 

 

5 mei

Ds. Klaas van Meijeren

Blok 2

De stem van Jezus

26 mei

Ds. Frans van Velzen

Blok 2

Een brief van Jezus

Pinksteren

 

 

 

Vijf diensten tot Kerst

 

 

 

15 september

Ds. Frans van Velzen

Blok 3

 

13 oktober

Ds. Klaas van Meijeren

Blok 3

 

27 oktober

Ds. Klaas van Meijeren

Blok 3

 

10 november

Ds. Frans van Velzen

Blok 3

 

17 november

Ds. Wijgert Teeuwissen

Blok 3

 

Kerst

 

 

 

 
Focustraject