Meentkerk

Informatie basisliturgie erediensten

De erediensten van de Meentkerk hebben de volgende basisliturgie met hedendaagse vormgeving:

Moment

Wat

Wie

Wanneer

1a

Voorbereiding

Ontmoetingsteam Kerkenraad en voorganger

Ochtend en middag

1b

Voorbereiding

Gemeente en organist (vanaf 10 min. voor aanvang dienst)

Ochtend en middag

2

Aanvang dienst met welkom

Ambtsdrager

Ochtend en middag
(middag inclusief mededelingen)

3

Aanvangslied

Gemeente en voorganger (staand), organist

Ochtend en middag

4

Overdracht

Ouderling van dienst en voorganger

Ochtend en middag

5

Stil gebed

Voorganger en gemeente (staand)

Ochtend en middag

6

Votum en groet

Voorganger en gemeente (staand, na afloop gaat gemeente zitten)

Ochtend en middag

7

Aanvangstekst

Voorganger

Ochtend en middag (afhankelijk voorganger)

8

Liederen van lofprijzing en toewijding

Gemeente, voorganger, muziekgroep of organist

Ochtend en middag Muziekgroep alleen ochtend

9a

Lezing van de Wet

Voorganger

Ochtend

10a

Zingen

Gemeente, voorganger, organist

Ochtend

9b

Lezing van de geloofsbelijdenis*

Voorganger

Middag (bij geloofsbelijdenis vóór de inzameling van de gaven vervalt dit moment)

10b

Zingen*

Gemeente, voorganger, organist

Middag (bij geloofsbelijdenis vóór de inzameling van de gaven vervalt dit moment)

11

Gebed

Voorganger

Ochtend en middag

12

Kindermoment

Voorganger en kinderen

Ochtend

13

Kindernevendienst

Voorganger, kinderen en leiding kindernevendienst

Ochtend

14a

Schriftlezing

Gemeentelid

Ochtend

14b

Schriftlezing

Voorganger

Middag

15

Zingen

Gemeente, voorganger, organist

Ochtend en middag

16

Verkondiging

Voorganger

Ochtend en middag

17

Zingen

Gemeente, voorganger, organist

Ochtend en middag

18a

Lezing van de geloofsbelijdenis*

Voorganger

Middag (als de geloofsbelijdenis niet na het moment van liederen van lofprijzing en toewijding heeft plaatsgevonden)

18b

Zingen*

Gemeente, voorganger, organist

Middag (als de geloofsbelijdenis niet na het moment van liederen van lofprijzing en toewijding heeft plaatsgevonden)

19

Moment van delen

Ambtsdrager, eventueel ook een gemeentelid

Ochtend Middag, alleen als er meer te delen is dan de bestemming van de gaven

20

Inzameling van de gaven

Diakenen of ouderling- kerkrentmeesters

Ochtend en middag

21

Terugkomst kinderen kindernevendienst

Voorganger + kinderen

Ochtend

22

Dankgebed en
voorbeden

Voorganger

Ochtend en middag

23

Zingen

Gemeente (staand), voorganger, organist

Ochtend en middag

24

Zegen

Voorganger

Ochtend en middag

25

Afsluiting

Ouderling van dienst en voorganger

Ochtend en middag

26

Uitleidende muziek Nazorg

Organist of muziekgroep Ontmoetingsteam

Ochtend en middag

* Voorganger bepaalt de plek van de geloofsbelijdenis.

De achtergronden bij deze liturgie staan beschreven in het beleidsdocument: ‘Opens external link in new windowZondag en eredienst; liturgie met een hedendaagse vormgeving’ op de Opens external link in new windowbeleidspagina van de Meentkerk.

In het Huizer Kerkblad zijn in 2014 en 2015 onder de wijkberichten van de Meentkerk een reeks stukjes met uitleg over de verschillende onderdelen van de liturgie, zoals die gebruikt wordt in de erediensten in de Meentkerk, verschenen:

  • 28 november 2014, Introductie.
  •  5 december 2014, Welkom.
  • 12 december 2014, Ontmoeting en Voorbereiding.
  • 19 december 2014, Kindermoment en Kindernevendienst.
  • 2 januari 2015, Dialogisch karakter.
  • 9 januari 2015, Eind van de eredienst.

Naar aanleiding van een evaluatie van de liturgie met hedendaagse vormgeving door de kerkenraad in haar vergadering van 10 maart 2015, is de basisliturgie enigszins aangepast. Details hierover zijn te lezen in enkele stukjes in het Huizer Kerkblad van 20 maart en 17 april, 2015.
Deze stukjes zijn Opens internal link in current windowhier te lezen.

De Algemene Kerkenraad heeft, na horen van de gemeente en op voorstellen van de gezamenlijke moderamina, besloten om per 1 oktober 2015 in de Meentkerk de middagdiensten een verdiepend karakter te geven en deze diensten onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke kerkenraden van de wijkgemeenten Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk te laten organiseren. Er is door de AK ook besloten om de gelegenheid te geven tot het organiseren van een middagdienst met een andersoortig karakter onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke kerkenraden van de wijkgemeenten Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk. Die diensten zullen vooralsnog incidenteel plaatsvinden in de Nieuwe Kerk of de Zenderkerk. Meer informatie hierover: Initiates file downloadvoorstellen en besluiten middagdiensten.