Meentkerk

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden rust in de herderlijke zorg van de grote Pastor Jezus Christus. Het pastoraat is iets van de gemeente als geheel. We hebben, in navolging van Jezus Christus, Die naar ons omziet, naar elkaar om te zien en naar onze medemens buiten de kerkelijk gemeente. De kerkenraad is geroepen Jezus Christus present te stellen in Woordverkondiging, onderwijs, pastorale zorg en missionair werk. De kerkenraad heeft daarom een belangrijke taak in het georganiseerde pastoraat en missionaire werk, waarvan bezoekwerk een onderdeel is. Maar, pastoraat is ook een opdracht voor elk individueel gemeentelid, het zogenaamde onderling pastoraat, omzien naar elkaar. Het georganiseerde pastoraat vraagt om inzet van veel ambtsdragers en gemeenteleden. De kerkenraad heeft zich in de periode 2014-2017 bezonnen op de vraag hoe dit georganiseerde pastoraat vol te houden is bij een mogelijk krimpend aantal werkers in dat pastoraat en een veranderende behoefte aan pastoraat. Daarnaast heeft de kerkenraad zich uitgebreid verdiept in de vragen hoe onderling pastoraat handen en voeten gegeven kan worden, en hoe de verbanden tussen werkers in het georganiseerde pastoraat versterkt kunnen worden om elkaar te ondersteunen en zodat op een betere manier het juiste pastoraat verleend kan worden. Het resultaat van de bezinning staat beschreven in het document  Initiates file downloadHerbezinning en oriëntatie op het pastoraat.

Kort samengevat heeft de kerkenraad besloten om vanaf september 2017 het pastoraat uit te voeren met de volgende uitgangspunten:

  1. Het huisbezoek blijft een waardevol uitgangspunt in het pastoraat;
  2. We beginnen met het vormen van sectieteams om:
    1. Het bezoekwerk in de volle breedte van de gemeente (alle leden ongeacht kerkelijke meelevendheid) onderling af te stemmen;
    2. Mogelijk andere vormen van pastoraat te bespreken, afhankelijk van onder andere de behoefte, de mogelijkheden in de buurt en wensen van gemeenteleden. De sectieouderling/kerkenraad kan dit faciliteren, maar dat hoeft niet perse;
  3. Alle werkers in het pastoraat in de wijk zijn in een sectieteam vertegenwoordigd (zie onderstaande Pastoraal organogram). Bij sectieteam ontmoeting hoeven niet alle disciplines standaard aanwezig te zijn. Dat kan op afroep.

 
VCG = Vrouwencontactgroep; PT = Pastoraal Team; OB = Ouderen Bezoekbroeder

De precieze samenstelling van de sectieteams staat in de Opens internal link in current windowwijkgids.

Wijkgemeente Meentkerk kent het volgende georganiseerde bezoekwerk:
1. Het pastorale huisbezoek is primair een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wijkpredikant en de sectieouderlingen, daarin bijgestaan door bezoekbroeders, het pastoraal team en een predikant bijstand in pastoraat. De bezoekbroeders en de leden van het pastoraal team zijn - ieder afzonderlijk - door de kerkenraad benoemd en hebben ten overstaan van de kerkenraad de belofte tot geheimhouding afgelegd.
Voor meer informatie over bezoek door sectieouderlingen, klik hier
Voor meer informatie over bezoek door het pastoraal team, klik hier
2. De dames van de vrouwencontactgroep, die uitgaat van de Diaconie, brengen bezoeken aan gemeenteleden, die in bepaalde levensomstandigheden verkeren. Daarnaast bezoeken zij ook gemeenteleden, die onlangs in de wijk van de Meentkerk zijn komen wonen. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.  Voor meer informatie, klik hier
3. Onderling pastoraat kan de vorm van buur(t)ontmoeting krijgen, zoals beschreven in bijlage 6 van het  Initiates file downloadbezinningsdocument.

Omdat pastoraat een veilige vertrouwelijke omgeving verondersteld, heeft de kerkenraad hierover een notitie geschreven en een protocol opgesteld, waaraan de kerkenraad zich verbonden heeft om te volgen:  Initiates file downloadNotitie met protocol 

Sectieouderlingen en bezoekbroeders
Regelmatig pastoraal contact van de kerkenraad met gemeenteleden vindt plaats tijdens het huisbezoek. Het huisbezoek wordt gebracht door een Opens internal link in current windowsectieouderling en een bezoekbroeder. Dit huisbezoek vindt in de regel minstens 1x in de twee jaar plaats, meestal op een doordeweekse avond (periode september tot en met mei). Deze frequentie heeft te maken met de beschikbare tijd van de sectieouderlingen en de bezoekbroeders en met de benodigde tijd voor een huisbezoek. Om voldoende tijd voor het geloofsgesprek te hebben, wordt bij voorkeur niet meer dan 1 huisbezoek per avond gebracht. Het geloofsgesprek gaat over de persoonlijke relatie met God en hoe je christen bent in het leven van alledag, in je eigen levensgeschiedenis en -omstandigheden. Het wordt zeer op prijs gesteld als thuiswonende kinderen en jongeren bij het huisbezoek aanwezig kunnen zijn. Lukt dit bijvoorbeeld niet door studie elders in het land, of gaat de voorkeur uit naar een persoonlijk gesprek, dan kan er met de sectieouderling een aparte afspraak voor een pastoraal gesprek worden gemaakt. Bij gemeenteleden op leeftijd (70+) wordt gemiddeld 1x per jaar een huisbezoek gebracht. Dit gebeurt door de sectieouderling en enkele ouderenbezoekbroeders, die daarvoor speciaal zijn aangesteld. Deze broeders kunnen ook overdag een bezoek brengen. Het huisbezoek wordt, als dit mogelijk is, afgesloten met een Bijbellezing en gebed. Naast het reguliere bezoekwerk bezoeken de sectieouderlingen en de bezoekbroeders ook gemeenteleden, die in bijzondere omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld bij ziekte en rondom overlijden, bij trouwen en huwelijksjubilea, en bij doop en openbare geloofsbelijdenis. Heeft u of heb jij behoefte aan een persoonlijk gesprek met de sectieouderling, schroom dan niet om Opens internal link in current windowcontact op te nemen.

Vrouwencontactgroep 
De vrouwencontactgroep heeft als doel om contacten binnen de kerkelijke gemeente te leggen, en om aandacht te hebben voor gemeenteleden, die in bepaalde omstandigheden verkeren. De vrouwencontactgroep is samengesteld uit vrouwelijke gemeenteleden van de wijkgemeenten Meentkerk en Zenderkerk. Zij gaan onder andere op kraambezoek en ziekenbezoek, en op welkomstbezoek bij nieuwe bewoners in de wijk. Ook bezoeken zij in het jaar van overlijden de directe nabestaande(n) van overleden gemeenteleden. Wilt u zelf graag een bezoekje of kent u iemand bij wie bezoek gewenst is? Dan kunt u dit aangeven bij de Opens internal link in current windowsectieouderling of aan de contactpersoon van de Vrouwencontactgroep doorgeven: Henriëtte Klein, Westergo 27, tel. 035-5264325.

Pastoraal team 
Het pastoraal team bestaat uit de wijkpredikant, een pastoraal ouderling en een aantal gemeenteleden; wie dat zijn staat in de Opens internal link in current windowwijkgids. Zij dragen zorg voor extra pastoraal werk in de wijk. Deze zorg kan bestaan uit intensieve pastorale begeleiding vanwege bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld het overlijden van een geliefde, of vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld psychische problemen, eenzaamheid, enzovoort. De extra pastorale zorg is voor een bepaalde tijd. Dit kan variëren van een tweewekelijks bezoek gedurende enkele maanden tot een halfjaarlijks bezoek gedurende enkele jaren. Daarnaast zijn de leden van het team in staat om in hun pastorale werk het gebed en de Bijbellezing een plaats te geven. Heeft u behoefte aan extra pastorale zorg, neem dan contact op met de Opens internal link in current windowwijkpredikant.