Bestuur en organisatie

ANBI

Belangrijke gegevens van de diaconie (ANBI)

In het kader van door de belastingdienst gewenste transparantie rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen vind u op deze pagina informatie omtrent bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag van de diaconie.

Algemene gegevens.

Naam ANBI:     
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer:
Rabobank:
Website adres:   
E-mail:     
Adres:     
Postcode:     
Plaats:     
Postadres:     
Postcode:     
Plaats:

Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen
035-8889683
820248241

NL71RABO0329907417
www.hervormdhuizen.nl
diaconie@hervormdhuizen.nl 
Salland 47
1274 KK
Huizen
Postbus 130
1270 AC
Huizen

De Hervormde gemeente te Huizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Huizen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de afvaardigingen van ambtsdragers uit de verschillende kerkenraden van wijkgemeenten Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk, Meentkerk en pioniersplek de Brug. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 18 leden. De ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke wijkgemeenten en door wijkkerkerkenraden afgevaardigd naar de algemene kerkenraad.
Het College van diakenen telt 18 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hervormdhuizen.nl vindt u het Initiates file downloadactuele beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland .
Binnen de Hervormde Gemeente Huizen zijn er momenteel geen diaconale medewerkers in dienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn via de algemene kerkenraad conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten Diaconie HGH 2020/ 2019 en begroting 2021

begroting

jaarrekening

jaarrekening

2021

2020

2019

Baten

 Opbrengsten uit bezittingen

 € -

 € 4.796

 € 4.823

 Bijdragen gemeenteleden

 € 103.000

 € 199.958

 € 199.734

 

 

 

 

Totaal baten

 € 103.000

 € 204.754

 € 204.557

Lasten

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 € 47.500

 € 147.772

 € 148.003

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 € 21.000

 € 30.200

 € 42.835

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 

 € -

 € -

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 € -

 € -

 € -

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 € -

 € -

 € -

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 € -

 € -

 € -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 25.500

 € 37.394

 € 36.326

 Voorziening verstrekte lening

 € 25.000

 € 27.500

 € 15.000

 Herwaardering vaste activa

 € -114.710

 

 

 

Totaal lasten

 € 119.000

 € 128.156

 € 242.164

 

Resultaat (baten - lasten)

 € -16.000

 € 76.598

 € -37.607

(*) publicatie cijfers in het Kerkblad HGH dd. 28 mei 2021 (zie onder Mediatheek op  www.hervormdhuizen.nl) inclusief een toelichting op deze cijfers.
(*) accountantsverklaring 2020 nog te ontvangen.
(*) ons administratiekantoor heeft uitstel gevraagd voor publicatie van de definitieve cijfers over 2020.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie 
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.