Diaconie

Diaconie

In de Bijbel lezen we veel over Gods Vaderlijke zorg voor Zijn schepping - in het bijzonder Zijn zorg voor de mens. Daarvan getuigt ook de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde. Want zó lief had God de wereld! Christus kwam om te dienen. Hij leert ons om de ander hoger te achten dan onszelf. Hij leert ons om de minste te zijn. Die lessen zijn dan ook de bron waaruit elk rechtgeaard diaconaat ontspringt.


Oorsprong van de diaconie

Over het daadwerkelijke ambt van diakenen lezen we voor het eerst in de ‘Handelingen van de Apostelen’. Er worden door de apostelen, volgelingen van Christus, mannen aangewezen om aandacht aan de arme medemens te kunnen besteden.

Diaconaat toen en nu
Vanwege de schrijnende armoede in de negentiende eeuw en in de jaren dertig van de vorige eeuw, was de aard van het diaconaat toentertijd anders dan nu. Er waren grote tegenstellingen tussen arm en rijk in een samenleving die toch een christelijk stempel droeg.
Het diaconaat was toen in de eerste plaats: persoonlijke hulpverlening. Wanneer mensen zich in moeilijke omstandigheden bevonden, was de kerk dé aangewezen instantie om steun te vragen. Eerlijkheidshalve moet worden erkend dat het diaconaat in het verleden ernstige tekortkomingen heeft gekend. De voorvallen uit die tijd hebben, zij het gelukkig in steeds mindere mate, soms ook nog hun doorwerking naar onze tijd. Gelukkig zijn er talloze voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat het diaconaat in het verleden wel op de juiste manier heeft gefunctioneerd. Mensen, dichtbij en ver weg, die daadwerkelijk zijn geholpen. Met geld en/of in natura, bijvoorbeeld brandstof.

In de loop der tijd is de situatie radicaal veranderd. In de eerste plaats is de huidige samenleving jammer genoeg allang geen christelijke samenleving meer. Mensen die in moeilijke omstandigheden komen te verkeren, kloppen in eerste instantie niet meer aan bij de kerk maar bij de burgerlijke overheid. Er is hiervoor in de loop der tijd een wijd vertakt net van sociale voorzieningen gecreëerd. De vorming van de Algemene bijstandswet is hiervan een voorbeeld.
In de tweede plaats zijn we terecht gekomen in een welvaartssituatie. Ondanks dat, of misschien wel daardoor constateren we tegelijkertijd dat bij een steeds groter wordende groep mensen concrete armoede in financieel opzicht voorkomt. Steeds vaker verleent de diaconie in deze situaties ‘stille hulp’. De welvaartssituatie is tevens de oorzaak van de momenteel veel voorkomende immateriële armoede. Het blijkt dat “welvaart” niet per definitie “welzijn” betekent.

We zien mensen die aan alle kanten geschonden worden door het moderne leven. In deze tijd van massificatie en industrialisatie, van zoals we het al snel noemen vele soorten stresssituaties, in deze tijd van het langs elkaar heen leven en van vergrijzing, zien we keer op keer mensen ten ondergaan in de massa. Ook in deze situaties wordt steeds vaker een beroep gedaan op het diaconaat, waarbij met name de vanuit de Diaconale Welzijnscommissie en de door de Thuiszorg / Maatschappelijk Werk geboden professionele hulp onmisbare onderdelen zijn.

In deze en andere situaties wordt de diaconie geroepen om naast concreet zichtbare hulp ook concreet geestelijke hulp te bieden. Hulp vanuit het dienen in Christus, wetend dat diaconaat zonder pastorale bewogenheid een verzaakte roeping is. Wetend ook dat alleen onder Zijn zegen het diaconaat tot zegen zal kunnen zijn.


 Het college van diakenen te Huizen

De 21 diakenen uit de vijf wijkgemeenten vormen samen het college van diakenen. Binnen dit college is een moderamen, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, aanwezig. Verder worden diverse werkzaamheden middels allerlei commissies uitgevoerd. Deze activiteiten zijn met name gemeentebreed. Binnen de wijk hebben de diakenen verder nog de volgende taken:

  • Het afleggen van rouwbezoeken een korte periode (2 maanden) na het overlijden en zijn gericht op het geestelijke en materiële welzijn van de nabestaande(n).
  • Ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten, trouwdiensten en speciaal het verrichten van de tafeldienst bij het Heilig Avondmaal.
  • Afleggen van één of meerdere bezoeken naar aanleiding van een ondersteuningsaanvraag.

Besteding van ontvangen middelen
De middelen die door de diaconie ontvangen worden door middel van o.a. collecten, kunnen kortweg in twee stukken verdeeld worden:

  • Het binnenlands diaconaat : missionair –evangelisatie- werk en diaconaat (hulp aan de naaste) in eigen gemeente, met name hierboven genoemd, en elders in Nederland.
  • Het buitenlandse diaconaat : missionaire –zendings- werk en diaconaat in het buitenland. Sprekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld ondersteuningen bij grote rampen zoals aardbevingen en overstromingen.
 
ANBI

Klik Opens internal link in current windowhier voor de ANBI gegevens

Initiates file downloadBeleidsplan diaconie

Secretariaat

Tim Kooij
Postbus 130
1270 AC Huizen

Opens window for sending emaildiaconieonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Bank

Rabobank: IBAN NL71RABO0329907417