Diaconale Welzijns Commissie

Diaconale Welzijns Commissie

Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen, heeft de Diaconie begin jaren 60 de Diaconale Welzijnscommissie (DWC) ingesteld. Haar taak is het plaatselijk vrijwilligerswerk op diaconaal terrein te bevorderen en te structureren. De DWC bestaat uit diakenen en gemeenteleden. Zij sturen ieder een deel van het vrijwilligerswerk aan.
 
Ouderenwerk

  • Voor ouderen in de gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd:
  • Eenmaal per maand wordt er een contactmiddag voor 70+-ers gehouden in ’t Visnet, op elke vierde donderdagmiddag van de maand. Nadere informatie hierover kunt u in de voorafgaande week vinden in het Huizer Kerkblad.
  • Jaarlijks wordt er ’s zomers een bustocht voor de ouderen georganiseerd, en in december een Kerstviering.
  • Ook het bezoekwerk aan de ouderen valt onder de DWC.
  • De commissie geeft tevens ondersteuning aan het ouderenkoor “De Lofstem”.
  • Verder worden er kraam-, zieken- en welkomstbezoeken afgelegd.

Aangepaste kerkdiensten
Elk seizoen worden er in de Zenderkerk vijf aangepaste kerkdiensten gehouden. Dit zijn diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder een lichamelijke en/of visuele handicap). Deze middagdiensten, die om 14.45 uur beginnen, zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. De plaatselijke predikanten gaan erin voor.
De volgende aangepaste kerkdiensten wordt gehouden op 10 oktober en 12 december 2021.
Contactpersoon: mw. Liedewij Baas, tel. 035-5260466, email: liedewijbaas@hotmail.com 
Voor mensen met een verstandelijke beperking wordt ook catechese verzorgd.

Vakantieweken en De Herberg
De commissie heeft een coördinerende taak in de jaarlijks georganiseerde vakantieweken voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking, en voor echtparen waarvan een van de beide partners dementerend is.
De DWC is tevens betrokken bij het verstrekken van informatie over en verwijzing van gemeenteleden naar Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” te Oosterbeek.

Praktische hulp
Voor (kortdurende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in en rond het huis of hulp bij het doen van boodschappen, of vragen van diaconale aard, kunt u contact opnemen met de wijkdiakenen. Hun gegevens vindt u in het Huizer Kerkblad.

De betrokkenheid van de commissie in deze bovengenoemde activiteiten en voor de genoemde doelgroepen varieert van praktische hulp tot financiële ondersteuning.

Meer informatie:
    M.Boomsma-Veerman, secretaris
    Kamperzand 41
    1274 HL Huizen
    tel. 035-5257547
    e-mail: Opens window for sending emaildwconleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
   
 


 
Jaarverslag

Jaarverslag Diaconale Welzijns Commisie Initiates file download2019