Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad

De leiding van de gemeente berust bij de Algemene Kerkenraad. Deze behartigt zaken die voor de gemeente als geheel van belang zijn. Hierbij wordt zorg gedragen voor een goede overlegsituatie met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de verschillende wijkgemeenten en het werk dat aan de Algemene Kerkenraad is toevertrouwd.

Voorbeelden van het werk van de Algemene Kerkenraad zijn:

 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden
 • de rechtspositionele aangelegenheden van de predikanten en de andere gesalarieerde medewerkers
 • het opstellen van en toezien op de uitvoering van een beleidsplan

Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor het beleid binnen de wijkgemeente. De opbouw van de gemeente, de ambtelijke vertegenwoordiging bij erediensten, het opzicht in de gemeente, de diaconale zorg en andere zaken tot opbouw van de gemeente vallen daaronder. Een wijkkerkenraad kan op de haar toevertrouwde terreinen specifieke invulling geven, zoals bijv. bij de inrichting van de liturgie.

Samenstelling Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad bestaat uit 18 leden, waarvan de preses en de scriba als boventallige leden door de Algemene Kerkenraad zelf worden benoemd. Verder zijn alle wijkpredikanten en de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en diakenen automatisch lid en worden de overige leden (9) aangewezen door de wijkkerkenraden.

De volgende personen nemen als adviseur (zonder stemrecht) deel aan de vergadering van de Algemene Kerkenraad: de Missionair Werker, Jongeren werker, voorzitter van de Hervormde Jeugdraad en voorzitter van de HEZC.

 

Commissies en organen

De Algemene Kerkenraad maakt gebruik van diverse organen van bijstand en commissies voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Deze adviseren, gevraagd of ongevraagd de Algemene Kerkenraad op het door hen toevertrouwde werkterrein. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij de Algemene Kerkenraad. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad fungeert hierbij als contactpersoon en aanspreekpunt van deze organen.

De volgende commissies en organen worden onderscheiden:

1.Beleidscommissies:

 • Centrale Beleids Commissie (CBC)
 • Beleidscommissie Diaconie
 • Beleidscommissie Kerkrentmeesters
 • Beleidscommissie Hervormde Jeugdraad (HJ)
 • Beleidscommissie Hervormde Evangelisatie- en Zendingscommissie (HEZC)
 • Commissie Heel de Gemeente (bezinning)

2. Uitvoerende organen:

 • College van Diakenen
 • College van Kerkrentmeesters
 • Hervormde Jeugdraad 
 • Missionaire commissie
 • Commissie Automatisering Ledenadministratie (CAL)
 • Commissie Heel de Gemeente (toerusting)

3.Het ministerie van predikanten
Een adviescollege, bestaande uit de 4 wijkpredikanten, de predikant met bijzondere opdracht, de missionair werker en de jongeren werker

4. De missionair werker
Begeleid door een begeleidingscommissie.

 
Contactgegevens

Voorzitter Algemene Kerkenraad
Mijndert Wiesenekker
Grenspad 38
1271 XR Huizen
035 524 18 99
Opens window for sending emailpresesonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Scriba Algemene Kerkenraad
Henk Klein
Gerbrandylaan
1272 KA Huizen
035 525 94 40
Opens window for sending emailscribaonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
Postadres:

Postbus 1076, 1270 BB Huizen

Informatie preekbeurten
Louis De Groot
035 525 68 20
Opens window for sending emailpreekbeurtenonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl